Home / فرایند دبیرخانه

فرایند دبیرخانه

عنوان فرایند فایل
دریافت برگ ماموریت دانلود
دریافت مدارک و نامه دانلود
دریافت نامه از اتوماسیون فرزین دانلود
دریافت نامه های وارده از ادارات در سیستم شبکه دولت دانلود
دریافت نامه های وارده از تهران و شهرستان ها در سیستم دانلود